Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2022/G

 Data publikacji - 08.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022/G 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach projektu grantowego Fundamenty aktywności lokalnej

wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w przedsięwzięciu P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

 

I. Termin składania wniosków: 22.04.2022 r. – 05.05.2022 r.

II. Forma wsparcia: refundacja. Wnioskodawca może ubiegać się o prefinansowanie/wyprzedzające finansowanie w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty grantu.

III. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Doposażenie instytucji działających w sferze kultury w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO; (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; z 2019 poz. 664, z późn. zm.).

IV. Intensywność pomocy: do 100% kosztów stanowiących podstawę kwoty grantu (kwalifikowalnych) 

V. Kwota dostępna w ramach ogłoszenia (limit środków w ramach ogłoszenia): 300 000,00 zł, 75 000,00 EUR (przeliczone po kursie 4zł/EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: formularz wniosku o powierzenie grantu, wniosku o rozliczenie grantu wraz z wzorem sprawozdania z realizacji przez grantobiorcę zadania oraz wzór umowy o powierzenie grantu

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023