Czym się zajmujemy?

RÓŻNORODNIE, TWÓRCZO I EFEKTYWNIE DLA LOKALNEGO ROZWOJU

Czym konkretnie zajmujemy się w naszej codziennej pracy, by misja społecznego i gospodarczego rozwoju mogła być realizowana w odczuwalny dla mieszkańców sposób i przynosiła konkretne owoce?


Ogłaszamy konkursy i prowadzimy nabory wniosków, które następnie są oceniane i wybierane do realizacji przez Radę LGD – za naszym pośrednictwem dofinansowanie mogą pozyskać mieszkańcy gmin obszaru, a także działające tu instytucje, organizacje oraz firmy.
Prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, promocyjną i informacyjną, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR.
Realizujemy ciekawe projekty współpracy z innymi LGD na poziomie regionalnym i międzynarodowym.
Opiniujemy projekty składane przez wnioskodawców z naszego obszaru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pod kątem ich zgodności ze Strategią.
• Podejmujemy różnorodne, twórcze działania ukierunkowane na aktywizowanie i rozwój lokalnej społeczności.