Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Data publikacji - 07.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie przedsięwzięcia: P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

I. Termin składania wniosków: od 21 kwietnia do 04 maja 2022 r.

II. Zakres tematyczny:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji osób
realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.
2019 poz. 664, z późn. zm.).

III. Forma wsparcia: premia 75 000,00 zł

IV. Limit środków dostępnych w naborze: 37 500,00 euro 150 000,00 zł (przeliczone po kursie 4 zł/euro)Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o płatność

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (wraz z Kartą weryfikacji wstępnej, Kartą Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, Kartą oceny zgodności operacji z LSR, Kartą oceny według kryteriów wyboru operacji)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023