Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej - P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy
w zakresie przedsięwzięcia: P1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ - OFERTA USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ USŁUG CZASU WOLNEGO wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


I. Termin składania wniosków: od 07 stycznia do 28 stycznia 2020 r.

II. Zakres tematyczny:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390).

III. Forma wsparcia: refundacja do 65% kosztów kwalifikowanych

IV. Limit środków dostępnych w naborze: 207 016,00 zł

Dokumenty aplikacyjne w ramach projektów konkursowych do pobrania ze strony ARiMR.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o płatność

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (wraz z Kartą weryfikacji wstępnej, Kartą Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, Kartą oceny zgodności operacji z LSR, Kartą oceny według kryteriów wyboru operacji)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023


Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji

Porozumienie o współpracy partnerskiej