Ogłoszenie o naborze 3/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia: P3. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZYSZŁOŚCIĄ - INNOWACYJNA GOSPODARKA wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

I. Termin składania wniosków: od 07 stycznia do 28 stycznia 2020 r.

II. Zakres tematyczny:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390).

III. Forma wsparcia: refundacja do 65% kosztów kwalifikowanych

IV. Limit środków dostępnych w naborze: 211 629,00 zł

 

Dokumenty aplikacyjne w ramach projektów konkursowych do pobrania ze strony ARiMR.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy oraz umowy o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o płatność

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (wraz z Kartą weryfikacji wstępnej, Kartą Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020, Kartą oceny zgodności operacji z LSR, Kartą oceny według kryteriów wyboru operacji)

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023


Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacjiPorozumienie o współpracy partnerskiej