Operacja własna LGDLudziom - integracja z Ziemią Bielską

Data zamieszczenia - 28.04.2023 r.

 

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

 

informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 poz. 1167 ze zm.) tj.

 

#LGDLudziom - integracja z Ziemią Bielską

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.ziemiabielska.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD