Czym są projekty grantowe?

GRANTY – NA CZYM TO POLEGA

Projekt grantowy to operacja, w której LGD – jako beneficjent – udziela innym podmiotom grantów na realizację konkretnych zadań. Grant to kwota przyznanego dofinansowania.

Projekty grantowe składają się więc z kilku małych projektów – zadań realizowanych przez osoby czy podmioty z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. A cel danego projektu zawsze związany jest z konkretnym aspektem lokalnego rozwoju (wzmacnianie kapitału, promowaniem dziedzictwa, aktywizacja mieszkańców itp.).

W praktyce oznacza to, że LGD ogłasza nabór o powierzenie grantów i wybiera podmioty do realizacji konkretnych, zaproponowanych we wniosku zadań, wpisujących się w cel danego projektu grantowego. To LGD udziela wsparcia finansowego grantobiorcom, a cały proces związany z naborem wniosków, ich oceną i wyborem oraz zawieraniem umów z grantobiorcami i wypłatą grantów, jest realizowany na poziomie Stowarzyszenia.

W rzeczywistości lokalnych grup działania projekty grantowe zaczęły funkcjonować od 2016 r. i stanowią pewne uzupełnienie, wzbogacenie ich działalności w bieżącym okresie programowania. W naszej LGD pierwszy nabór w ramach projektów grantowych miał miejsce w 2018 r.

Kto może być grantobiorcą:

– osoby fizyczne, które są pełnoletnimi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR;

– osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

– gmina, która znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;

– powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 

Inne podstawowe informacje:

·       Wartość danego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. zł ani niższa niż 5 tys. zł.

·       Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 110 tys. zł.

·       Intensywność pomocy dla projektów grantowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

CO UDAŁO SIĘ ZROBIĆ?

Do tej pory zrealizowaliśmy już kilka projektów grantowych. Wszystkie aktywizowały, integrowały, wzmacniały i rozwijały... A grantobiorcami były zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe czy inne podmioty. Oto przykłady:

Aktywni międzypokoleniowi

Projekt zakładał realizację 13 wydarzeń (w ramach 6 zadań), których celem było łączenie pokoleń i wzmacnianie kapitału społecznego. Co się wydarzyło? Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. księdza Józefa Londzina przeprowadziło 3 warsztaty gry w taroki („Taroki Pokoleń”); Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie” skupiło pokolenia wokół misji odkrywania i promowania dziedzictwa kulturowego Wilamowian (były to m.in. wywiady społeczne przeprowadzane przez młodzież ze starszym pokoleniem, na podstawie których powstał spektakl związany z dawnymi tradycjami). W ramach projektu odbyły się też: zawody sportowe, Międzypokoleniowy Dzień Rodzinny, piknik i inicjatywy łączące pokolenia nicią historii (prelekcje, inscenizacje historyczne, gra terenowa).

 

EKO-Rozwój Ziemi Bielskiej

W tym przypadku operacja zakładała realizację 13 wydarzeń (w ramach 2 zadań), związanych ze zrównoważonym rozwojem. Co to było? Spotkania edukacyjne i konferencja, przeprowadzone przez ekspertów, a związane z tematyką probiotechnologii i biologizacji; w ramach zadania „Ekologia to nie grzeczność, to konieczność!” zorganizowano rajd górski połączony ze zbieraniem śmieci, happening ekologiczny, zbiórkę surowców wtórnych i Tydzień Ekologii z ciekawymi inicjatywami.

Promowana Ziemia Bielska

W ramach 8 wybranych zadań przeprowadzono 14 wydarzeń, których celem było promowanie naszego obszaru. Co udało się zrobić? Wydano historyczne protokoły posiedzeń Rady z Bystrej z lat 1886-1918; Stowarzyszenie Klubu Taroczkarzy w Kozach stworzyło unikalną talię kart do gry w taroki i promowało nasz obszar podczas wydarzenia „Tarokowe rozgrywki”; wydano też albumy i kroniki promujące lokalne dziedzictwo; przeprowadzono też otwarte spotkania poświęcone walorom regionu oraz wyjątkowy konkurs fotograficzny z wystawą.

Budowanie potencjału NGO

Operacja zakładała wsparcie organizacji pozarządowych w ramach 15 wybranych zadań. Były to m.in. organizacja warsztatów oraz doposażenie organizacji z trzeciego sektora w niezbędne sprzęty, by mogły się rozwijać, aktywizować mieszkańców obszaru i skutecznie realizować swoją misję.

Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej

W ramach tej operacji w 2021 r. przeprowadzono na obszarze LGD 23 działania z zakresu wzmacniania kapitału społecznego (w ramach 9 wybranych zadań). Były to warsztaty, ciekawe wydarzenia, pikniki rodzinne czy jubileusze działalności organizacji. Wszystkie integrowały lokalną społeczność i przyniosły wzmocnienie spójności regionu oraz podniesienie kompetencji mieszkańców lub przedstawicieli trzeciego sektora.

Dlaczego warto?

Wszystkie te, przeprowadzone w ramach poszczególnych projektów grantowych, działania w konkretny sposób zaktywizowały mieszkańców, promowały nasz obszar i przyniosły rozwój lokalny na wielu płaszczyznach. Bez możliwości wsparcia finansowego wiele z tych ciekawych inicjatyw nigdy by się nie zrealizowało. Tego typu projekty często są szansą dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z dofinansowania w ramach innych działań czy programów. Zachęca też sam poziom dotacji, bo sięga aż do 100%. A cały proces związany z realizacją projektu grantowego – od A do Z – leży w zakresie kompetencji LGD, na której wsparcie grantobiorcy mogą liczyć na każdym etapie.

MAJOWE ROZDANIE

Już wkrótce otwieramy kolejną możliwość pozyskania środków, tym razem w ramach projektu grantowego „Fundamenty aktywności lokalnej”. Zakres tematyczny projektu opiera się na doposażeniu instytucji działających w sferze kultury w niezbędny sprzęt do prowadzenia działalności statutowej.

Nabór wniosków o powierzenie grantów ruszy końcem kwietnia i potrwa 2 tygodnie.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące projektów grantowych? Zapraszamy na bezpłatne doradztwo do naszego biura.