Projekty konkursowe

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przedstawia zasady finansowania operacji, które będą realizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Z pomocy mogą skorzystać następujący beneficjenci:

a) Osoby fizyczne, które:
- Są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- Są pełnoletni,
- Posiadają miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba składająca wniosek nie prowadzi działalności gospodarczej
- Posiadają adres, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – gdy osoba składająca wniosek prowadzi działalność gospodarczą.

b) Osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

c) Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

d) Gminy - których siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, ale których obszar jest obszarem wiejskim objętym Strategią,

e) Powiat - którego siedziba nie znajduje się na terenie objętym wsparciem, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu znajduje się na terenie objętym wsparciem.

 

Szczegółowe zasady składania wniosków