Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 04.04.2022 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska informacji o planowanych do realizacji operacji własnych LGD pn.: Marka lokalna oraz PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 04.05.2022 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wnioski o udzielenie wsparcia na realizację powyższej operacji własnej.