O Strategii

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przedstawia Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Strategia jest dokumentem przygotowanym wspólnie z udziałem społeczności lokalnej obszaru Ziemi Bielskiej. Głównym celem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju regionu, głównych celów jakie powinny stawiać sobie instytucje w regionie aby ta wizja została zrealizowana a wskazane problemy zniwelowane. 

Przygotowanie tak kompleksowego dokumentu, który w sposób szczegółowy przedstawia region, jego potencjał, słabe i mocne strony było poprzedzone ścisłą współpracą przedstawicieli różnych sektorów. Na jej podstawie udało się przygotować zakres przedsięwzięć i preferowane typy operacji odpowiadające rzeczywistym potrzebom i możliwościom wdrożeniowym lokalnej społeczności. 

Osiągnięcie celów założonych w dokumencie pozwoli na szeroko pojęty rozwój Ziemi Bielskiej, a w szczególności doprowadzi do:

  1. rozwoju, w którym łączone są tradycje i innowacje;
  2. stworzenia warunków dla wzmocnienia mikro i małych przedsiębiorstw; 
  3. wykreowania turystycznej marki Ziemi Bielskiej, 
  4. doskonalenia kapitału ludzkiego; 
  5. wzmocnienia więzi społecznych; 
  6. równoważenia rozwoju w wymiarze społecznym, kulturalnym i przyrodniczym;