Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska

Informujemy, że LXXXVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 2/2021 odbędzie się 27 stycznia 2022 roku, o godzinie 8:30 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie obecnych i zalogowanych w systemie MS Teams członków Rady oraz wysłanych przez nich wiadomości e-mail, zawierających deklaracje o zachowaniu poufności i bezdyronnosci na skrzynki Biura i przewodniczącego Rady.
  4. Prezentacja wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze 2/2021.
  5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu (dla każdego wniosku oddzielnie).
  6. Dyskusja nad wnioskami z uwzględnieniem uzyskanych wyjaśnień i/lub dokumentów niezbędnych do oceny weryfikacji wstępnej wniosku, oceny zgodności z PROW 2014-2020, oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według kryteriów wyboru operacji.
  7. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.