"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA

E-mail:
Wynik konsultacji dotyczących planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność na lata 2016-23
15.11.2017.
W ramach konsultacji dotyczących planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność na lata 2016-23 przeprowadzonych na naszej stronie internetowej, zgłoszono jedną uwagę, która została uwzględniona w ostatecznym kształcie proponowanych zmian zaakceptowanych poprzez uchwałę na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Na stronie 64 Strategii wprowadzono uściślający zapis do informacji o możliwości realizacji projektów współpracy ponad wskazany limit, a mianowicie że fakt ten pociągnął dodanie nowego wskaźnika produktu WP 18a.
 
Wyniki - Nabór na stanowisko pracy
12.11.2017.
Działając w oparciu o Procedurę rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 informujemy, iż we wskazanym terminie do biura nie wpłynęły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Specjalisty ds. administracji i konkursów w związku z czym nie zatrudniono pracownika.
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
03.11.2017.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

- Tabeli nr 23 Cele LSR, wskaźniki, źródła danych, sposoby pomiaru (ss. 49-54)
- Tabeli nr 25 Powiązania celów, przedsięwzięć i wskaźników, zidentyfikowanych problemów i czynników zewnętrznych mających wpływ na ich osiągnięcie (ss. 55-59)
- Rozdziału VI – Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru (s. 63)
- Rozdziału VIII - Budżet LSR (s. 64)

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: biuro@ziemiabielska.pl do 10.11.2017r. do godz. 14.00
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska
03.11.2017.
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska informuje, że XXIX Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (sala 122), o godzinie 14:00. Porządek obrad do pobrania.
 
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska
27.10.2017.
Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska, Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXVI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.
XXXVI posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska, podczas którego aktualizowane będą procedury, odbędzie się 30.10.2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 08:00, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Bezpłatne spotkanie informacyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
16.10.2017.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie na podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników”. Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego ul. Cieszyńska 367 (sala szkoleniowa – II p.). 

 
Tematyka spotkania skupia się na wsparciu szkoleniowym w ramach usług rozwojowych (Poddziałania 8.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego WSL) – omówione zostaną  m.in.:
- główne założenia  Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) i możliwości ich dofinansowania (dofinansowanie do 80 % wartości usługi rozwojowej)
- koncepcja i funkcjonalność Bazy Usług Rozwojowych  
- procedura wnioskowania, rozliczenie usług rozwojowych oraz monitoring realizacji wsparcia.
 
 
Rekrutacja na stanowisko pracy
05.10.2017.

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji  papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 11 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów ”
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.
 
Do pobrania:
 
 
Wyniki - Nabór na stanowisko pracy
05.10.2017.
 Działając w oparciu o Procedurę rekrutacji pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 informujemy, iż we wskazanym terminie do biura nie wpłynęły dokumenty aplikacyjne na stanowisko Specjalisty ds. administracji i konkursów w związku z czym nie zatrudniono pracownika.
 
Informacja o XXXV posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
02.10.2017.
Powołując się na § 12 Regulaminu Rady LGD Ziemia Bielska Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska zwołuje XXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska w trybie nadzwyczajnym.
XXXV posiedzenie Rady LGD Ziemia Bielska odbędzie się 03.10.2017 r. (tj. wtorek) o godz. 08:30, w pokoju 111 w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40. Porządek obrad do pobrania tutaj.
 
Nabór na stanowisko pracy
28.09.2017.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista ds. administracji i konkursów
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, p.111 w terminie do dnia 5 października 2017 r. (do godz. 12.00) w  zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. administracji i konkursów".
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD. 

Do pobrania: 
 
 
Informacja o wynikach weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej.
14.09.2017.
 ukryj
W wyniku weryfikacji potencjalnych wnioskodawców, którzy zgłosili zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej pn. Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej informujemy, że Związek Młodych Adwokatów z siedzibą w Czańcu spełnia definicję beneficjenta określona w § 3 Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 123